UTREDNING

Frågeställningen i en psykologutredning kan handla om inlärningssvårigheter, svårigheter i det sociala samspelet, svårigheter med koncentration/uppmärksamhet eller psykiskt mående. I en psykologutredning ingår alltid att jag inhämtar information från anhöriga och skola (om det är barn/unga), samt träffar personen det gäller vid ett eller flera tillfällen för testning. Oftast använder jag någon form av Wechsler-skalor för att kartlägga begåvning/inlärning. Wechsler-skalorna finns för små barn, skolbarn och vuxna och är ett begåvningstest som psykologer över hela världen använder. Förutom att få ett mått på individens allmäna begåvning kan jag som psykolog även få fram användbar kunskap om individens förmåga att arbeta uthålligt, eventuella arbetsminnes-svårigheter med mera. Mycket av informationen är kvalitativ och handlar om min upplevelse av individens beteende i testsituationen. Jag lägger alltid samman den information jag fått från mitt möte med individen med den information jag fått från föräldrar/anhöriga och pedagoger. 
Efter en psykologutredning diskuterar jag tillsammans med familj och personal/uppdragsgivare hur man bäst går vidare och hjälper individen. Målet med varje utredning är att den ska leda till en märkbar förbättring/förändring för individen. Ett mål är också att utredningen ska kunna användas som en karta för individen för att förstå sig själv bättre. Psykologutredningar kan göras på uppdrag av skolor, omsorgsboenden eller av familjer/indivder själva. Innan en psykologutredning påbörjas är det alltid viktigt att utredande psykolog och uppdragsgivare är överens om vad syftet och målet med utredningen är.
Jag genomför även kompletta neuropsykiatriska utredningar, med frågeställning autism och/eller adhd. I dessa utredningar samarbetar jag med erfaren psykiatriker. Möjlighet till uppföljning (både medicinskt och psykologiskt) finns efter genomförd utredning, om så önskas. 
 

FÖRÄLDRARSTÖD

HANDLEDNING

UTBILDNING