UTREDNING

Frågeställningen i en psykologutredning kan handla om inlärningssvårigheter, svårigheter i det sociala samspelet, svårigheter med koncentration/uppmärksamhet eller psykiskt mående. I en psykologutredning ingår alltid att jag inhämtar information från anhöriga och skola, samt träffar personen det gäller vid ett eller flera tillfällen för testning. Oftast använder jag ett test som heter
WISC-V vilket är ett så kallat begåvningstest som psykologer över hela världen använder. Förutom att få ett mått på barnets allmäna begåvning kan jag som psykolog även få fram användbar kunskap om elevens förmåga att arbeta uthålligt, eventuella arbetsminnes-svårigheter med mera. Mycket av informationen är kvalitativ och handlar om min upplevelse av barnets beteende i testsituationen. Jag lägger alltid samman den information jag fått från mitt möte med individen med den information jag fått från föräldrar/anhöriga och pedagoger. Föräldrar är alltid de som känner sitt barn bäst, så deras information brukar väga tyngst. 

Efter en psykologutredning diskuterar utredande psykolog tillsammans med familj och personal/uppdragsgivare hur man bäst går vidare och hjälper barnet/den unge. Målet med varje utredning är att den ska leda till en märkbar förbättring/förändring för barnet/den unge.Psykologutredningar kan göras på uppdrag av skolor, omsorgsboenden eller av familjer själva. Innan en psykologutredning påbörjas är det alltid viktigt att utredande psykolog och uppdragsgivare är överens om vad syftet och målet med utredningen är.

 

FÖRÄLDRARSTÖD

HANDLEDNING

UTBILDNING