Att möta autister i vården - en guide för neurotypiker

I mars 2024 släpptes min bok om autister i vården. Forskning har visat att många autister upplever möten inom vården svåra. Det blir missförstånd i kommunikationen mellan den autistiska patienten och vårdpersonal, och detta riskerar i värsta fall att leda till att autisten inte får rätt vård och behandling. Boken riktar sig till personal inom vård, psykiatri, habilitering och elevhälsa. Den kan också läsas av personal inom socialtjänsten, eller andra verksamheter som möter autister. Syftet är att ge verktyg för att öka förståelsen för hur det är att leva med en autistisk hjärna. Boken är handfast och konkret och ger en mängd verktyg för hur man som personal kan förbättra sitt bemötande i mötet med autister. 

Flickor med autism och adhd

I augusti 2020 har boken "Flickor med autism och adhd" kommit ut. I denna bok beskriver jag hur autism och adhd yttrar sig just hos flickor. Boken är en blandning av forskning, klinikers berättelser och, inte minst, flickornas egna röster. Boken vänder sig både till personal i olika verksamheter och till föräldrar. 

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

I april 2018 släpptes boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som jag har skrivit tillsammans med Annelie Karlsson och Terése Österholm. I boken ger vi ett alternativt synsätt på elever som har problematisk skolfrånvaro. Vi ger också exempel på hur man kan kartlägga dessa elever för att hitta anpassningar och stöd som fungerar för eleverna.

Lågaffektivt bemötande

I januari 2017 kom boken "Lågaffektivt bemötande" (Studentlitteratur) ut. Där har jag medverkat i två kapitel, ett om att arbeta med föräldrar och ett om att använda lågaffektivt bemötande i kontakten med små barn (detta kapitel skrev jag tillsammans med min kollega, Tina Emet).